Consultanta in elaborarea documentatiei de achizitii publice

          

Consultanta in elaborarea documentatiei de achizitii publice

Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica.

Consultantii Merlin Business Consulting SRL va vor ajuta sa desfasurati acest proces conform prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, HG 925/2006 privind normele de aplicarea a OUG 34, a Legii 337/2006 privind modificarea si aporbarea OUG 34/2006 si a OUG 94/2007.

•  Persoana din cadrul organizatiei Dumneavoastra responsabila pentru atribuirea contractului are dreptul de a propune conducerii autoritatii contractante cooptarea unor experti din cadrul altor compartimente ale autoritatii contractante sau a unor experti externi pentru intocmirea documentatiei de atribuire ce cuprinde :

1. Fisa de date a achizitiei
2. Caietul de sarcini
3. Formulare
4. Model contract achizitii

Va vom ajuta sa intocmiti Documentatia de atribuire astfel incat aceasta sa fie clara, completa si fara echivoc:

•  Fisa de date a achizitiei se va completa in conformitate cu formularul tipizat ;
Caietul de sarcini: reprezinta descrierea obiectiva a produselor/ serviciilor necesare autoritatii contractante. Va contine in mod obligatoriu specificatii tehnice, in general acele, prescriptii, caracteristici tehnice, cu ajutorul carora sunt descrise produsele/ serviciile, ce urmeaza a fi achizitionate.
Formulare: documentatia de atribuire va cuprinde urmatoarele formulare: Fisa de date a achizitiei, Formularul de oferta, formulare privind declaratiile
•  Modelul de contract: contine clauze contractuale obligatorii si clauze contractuale specifice.
- Invitatia de participare: cererea de oferta se initiaza prin publicarea in SEAP a unei invitatii de participare la procedura de atribuire.Inainte de transmiterea invitatiei in SEAP, documentatia de atribuire va fi verificata de catre responsabilii tehnici si de achizitie din partea oragnizatiei Dvs. si aprobata de catre ordonatorul de credite.